August 16, 2011

SHORT FILM APRECIATION WORK SHOP- AUG 20As part of giving encouragement to new film makers, and also  to give more insight in short film making to the aspriring film makers, Banner film society Trivandrum conducts a one day short film apreciation work shop at Trivandrum.

Date: 20th August 2011
Venue: Science and technology musuem( planatorium) hall , PMG Junction Trivandrum.
Time 9.30am.

Entry : for the first 50 persons.

The eminent film critics and film makers  partcipate in the programe and discusions as well.

The short films which got awarded as best films in the various short film festivals in kerala also will be screened  and its directors also will participate in the programe and in discussions.

you are invited for the programe.
 

December 18, 2010

an iffk wild cry


 IFFK h\tcmZ\w

tX³ t]mse a[pchpw, IhnX t]mse at\mlchpw \nemhp t]mse kuayhpamb _m ( lWn) F¶ XpÀ¡n kn\na Xnsbädn cmhnse {]ZÀin¸n¡s¸Spì.  ]Ým¯e kwKoX¯nsâ hrYm `mcanÃmsX, \niÐXbpsS, au\¯nsâ kwKoX¯n \ë\ë¯ iЧfneqsS Aë`hthZyamæ¶ Ne¨n{Xw.

kzm`mhnI shfn¨¯nsâ, \ngepw shfn¨hpw \nemhpw CSIeê¶ at\mlc {]Imi hn\ymk¯nsâ `wKntbdp¶ s{^bnapIÄ. ho«papäs¯ _¡äv shůn {]Xn_nw_nç¶ ]qÀ® N{µs\ ssIæ¼nfn tImcn FSpç¶ bqk^v F¶ \njvIf¦ _me³... kn\na... t{]£I a\kpIfnte¡v \nemhp t]mse s]bvXnd§pIbmWv....

]Ým¯e kwKoX¯nsâ A`mhw \nI¯ms\t¶mWw..DTS {]`mhw t]mse aWnsbm¨ tIĸnç¶ samss_ t^méIÄ,  {]_p² aebmfn t{]£IÀ¡nSbnÂ. Ah aÄ«n {Sm¡v സൌണ്ട്­v Fs^Ivän A§s\b§s\ \nc´cw. Iq«¯n Fkv Fw FÊnsâ HäI¼n \mZhpw.

s{^bnanse {]Imi hn\ymkw t]mc Fì tXm¶nbn«mtWm AtXm Ombm{KmlIsâ ]cnÚm\w t]mcm Fì IcpXnbn«mtWm, AtXm C\n t{]£IÀ æd¨p shfn¨¯n kn\na ImWs« Fì B{Kln¨mtWm.. Ft´m..AdnbnÃ...kn\na XpS§n ap¡m aWn¡qÀ Ignªn«pw XntbäÀ tPmen¡mÀ sUentKäpIsf H¶në ]ndsI H¶mbn AIt¯m«p Ibän hn«pകൊണ്ടിരുന്നു. A§s\ Xncioebnteç IqSpX {]Imit¯bpw aëjy \ngepIsfbpw...\nc´cw..Aëk}Xw!

hmXnepIÄ A§s\ hn{iaanÃmsX A\hcXw Xpdì ASªpകൊണ്ടിരുന്നു..!

IFFK bnse temI{]ikvX t{]£IÀ F¶mWn\n kmam\y acymZ ]men¨pകൊണ്ട്  kn\na ImWm³ ]TnçI?
IFFK bnse D¯chmZs¸«hÀ F¶mWn\n CXns\mê ]cnlmcw IméI..?

\nba§Ä G«nse ]ip¡Ä BhmsX F¶mWn\n ]pd¯nd§n ]pÃp XnìI?

kwLmSIÀç sUentKäpIsf t]SnbmtWm.. ?
Bshm..BÀ¡dnbmw..!!


hm¡jWw
s_Àen³ tafbnse Cu anI¨ Nn{X¯nsâ kwhn[mbI³ skan I¹s\mep kn\na ImWm³ CÃmXnê¶Xv \¶mbn. tafbnse Cu ""s_Ìv s^Ênenän'' Xntbädn Xsâ kuay a[pc at\mPvR kn\na am\`wKs¸Sp¶Xv കണ്ടു  lrZbw s]m«n acnt¨s\..!!

July 08, 2010

സൌഹൃദം

ചിലര്‍ അങ്ങിനെയാണ്. ബന്ധങ്ങളും..
എത്ര പെട്ടെന്നാണ്   അവര്‍,   ഒരു ബാല്യ കാല സൌഹൃദം പോലെ മനസ്സില്‍ കയറി കസേര വലിച്ചിട്ട് ഇരുന്നു കളയുന്നത്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തിയ ഒരു വാചകത്തിന്റെ തുടര്‍ച പോലെ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നതും..!!
എനിക്കിപ്പോ നിന്നെ കുറിച് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. എന്റെ ഓര്‍മകളുടെ അറകളില്‍ എങ്ങോ, എന്നോ നേരത്തെ കയറിയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന koottukaari....


 

November 05, 2009

പെണ്‍ മനസ്സുകളുടെ പെരുവഴിയമ്പലം - ആമുഖം

എന്‍റെ പത്ര പ്രവര്‍ത്തന പഠനകാലം... 

അതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒരു പഠന ഗവേഷണ പ്രബന്ധം എഴുതണമായിരുന്നു.

ഞാന്‍ ചെയ്തത് പദ്മരാജന്‍ സിനിമകളിലെ സ്ത്രീ കഥാ പാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആണ്.

അത് ആ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റഡി പേപ്പറിനുള്ള എം ശിവറാം അവാര്‍ഡ്‌ ദേശീയ തലത്തില്‍ നേടുകയുണ്ടായി..

ആ പ്രബന്ധം ഞാന്‍ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു..

വായിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു...
എന്നെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുമല്ലോ..

അവസാനം പറഞ്ഞത്...
ഇത് ഉടനെ  പുസ്തകരൂപത്തില്‍ പരിധി ബുക്സ്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു..  അതിനാല്‍ ഇതിന്റെ ബാക്കി  പേജുകള്‍ തല്ക്കാലം പിന്‍‌വലിക്കുന്നു. പുസ്തകം വായിക്കുമല്ലോ...


പെണ്‍ മനസ്സുകളുടെ പെരുവഴിയമ്പലം


പെണ്‍ മനസ്സുകളുടെ പെരുവഴിയമ്പലം
പദ്മരാജന്‍ സിനിമകളിലെ സ്ത്രീ കഥാ പാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം.

(ഓരോ പേജിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വലുതാക്കിയാല്‍ വായന എളുപ്പവും ആയാസ്സ രഹിതവും  ആകും...)

പെണ്‍ മനസ്സുകളുടെ പെരുവഴിയമ്പലം- 1


പെണ്‍ മനസ്സുകളുടെ പെരുവഴിയമ്പലം- 2